inloggen     

Mantra's algemeen

 Mantra's zijn gewijde teksten die zijn opgeschreven in het Sanskriet (de oudste klassieke taal uit India.) Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties. De lettergreep 'man' in Mantra betekent in het Sanskriet "denken". Tra komt van 'trai' en kan betekenen "bescherming tegen" of "bevrijding". Mantra betekent dus zoveel als "het denken

Mantra's zijn trillingsformules die in stilte inwendig worden gereciteerd of hardop uitgesproken of gezongen. Mantra's komen voor in het Sanskriet, maar ook in de Japanse, Chinese en Tibetaanse talen. Hein Braat zelf definieert het begrip Mantra als een universeel geluid, een frequentie die onverwachte deuren in het bewustzijn kan openen. Mantra's worden ondermeer gebruikt om het hart te openen, de ontvankelijkheid te vergroten, hogere bewustzijnstaten te bereiken, genezing te bewerkstelligen of om de effecten van slecht karma af te zwakken. Ze kunnen hardop gereciteerd worden, of stil en puur geestelijk waardoor het mogelijk om bewust de verlichtende en gelukzalige natuur van de geest te ervaren. Door het reciteren van mantra's of het herhalen van grondtonen is het mogelijk om het continue mentale gekwetter van het ego het zwijgen op te leggen en het energiesysteem tot één geheel van creatieve vibraties te maken, negatieve gedachtepatronen te doorbreken, de adem te verdiepen in een ritmisch patroon, het bewustzijn te stabiliseren ,het gestreste zenuwstelsel in korte tijd te verfrissen en het energiesysteem te verbinden met een hogere frequentie van vibraties. Dit wordt allemaal bewekstelligd met een minimum aan inspanning en ego bewustzijn tijdens de beoefening.

Japa: herhalen, herhalen en nog eens...Japa betekent het veelvuldig herhalen van een mantra en wordt veelvuldig toegepast in het Hindoeisme. Als hulpmiddel worden hierbij kraalsnoeren gebruikt met 108 kralen en één grote kraal (de goeroe kraal). De toegewijde die japa toepast, laat de kralen één voor één door zijn vingers gaan en herhaalt daarbij de mantra. Als hij 108 herhalingen heeft gedaan, kan hij nog een cyclus doen door het snoer om te draaien. Door het toepassen van japa verkrijgt de beoefenaar eenpuntsgerichtheid waarmee hij of zij diep kan doordingen in het idee of goedheid achter een mantra. De traditionele Hindoescholen leggen grote nadruk op de preciese uitspraak en geluiden van de mantra omdat deze de prana's of spirituele krachten die sluimeren in de cakra's doen ontwaken. Naast het Hindoeisme worden bidsnoeren ook toegepast in het Soefisme waar men de 99 schone namen van Allah contine reciteert. Tevens wordt het gebruikt in het Christendom voor het herhalen van het Jezus gebed of het Wees gegroet Maria.

Mantra in andere tradities: Transcendentale Meditatie, beter bekend als 'TM', maakt naar eigen zeggen gebruik van simple mantra's als concentratiepunt voor meditatie. TM werd ontwikkeld door Maharishi Mahesh Yogi in de jaren zestig en kent sindsdien vele volgelingen die er om diverse redenen baat bij hebben: ontspanning, minder stress, betere gezondheid en zelfbeeld. Door de laagdrempeligheid van mantra's zijn ook veel New Age groepen en individuen er enthousiast mee bezig, ook al ontbeert het vanuit het standpunt van de Hindoes of Boeddhisten de nodige diepgang. Volgens deze traditionele scholen heeft het louter herhalen van bepaalde lettergrepen weliswaar een kalmerend effect maar is de ware mantra beoefening gericht op het transformeren van het bewustzijn.

Wat doen mantra's: 
- Alles in onszelf en om ons heen bestaat uit energie en trilling.
- Ook mantra's brengen een trilling voort. De mantra-trillingen komen langzaam maar zeker in de plaats van die miljarden kleinere trillinkjes totdat je hele organisme trilt in het ritme van de aan de mantra verbonden energetische en spirituele trilling. Daardoor verandert je organisme op een heel subtiele manier, het wordt één, heel en harmonisch.
- Maar... ook zo af en toe een mantra zingen kan je ruim maken en je een geweldig gevoel geven.
- Mantra's brengen onze gedachtestroom tot rust, verminderen stress en werken dus ontspannend. In vele stromingen wordt ook een helende werking aan mantra's toegeschreven door de specifieke trillingsenergie die elk woord heeft. Denk aan wat voor effect muziek op je heeft en het is duidelijk wat een effect geluid op ons heeft.
- Gebruikten we vroeger met name mantra's om de goden goed te stemmen of onze spirituele vermogens te verbeteren, tegenwoordig gebruiken we ze met name om tot rust te komen.

Aum / Ohm / Om

- De oerklank, die benaderd wordt door AUM, is de grondslag van alle Mantra's.
- Het is de oorspronkelijke Mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen 'ik' en 'niet-ik'. AUM heeft vele verschillende betekenissen. Gezegd wordt: In het begin was er het Opperste Woord en het woord creëerde alles. Dat woord is AUM. Bij diepe meditatie in stilte kan je de klank AUM in je horen. De hele creatie is ontstaan uit de klank AUM. Het is de oerklank of de Universele klank waardoor het hele universum vibreert. AUM betekent ook het uitnodigen van de hogere energie. Deze goddelijke klank heeft de kracht te scheppen, handhaven en vernietigen, geeft leven en beweging aan al hetgeen bestaat. Het woord Aum heeft een diepgaande betekenis. Het is echter niet alleen de betekenis van het woord dat van belang is.
- Men gelooft dat de trilling van deze klank een verheffende werking op de trilling van het lichaam heeft, waardoor een hoger bewustzijn bereikt wordt.
- De klank AUM bestaat uit drie afzonderlijk resonerende klanken die geleidelijk in elkaar overgaan: AH wordt gereciteerd in de navelstreek, OE achter het borstbeen en MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte. Op de juiste manier uitgesproken is Aum een sonore zoemklank die, zover de menselijke mond het toelaat, het dichts komt bij de oorspronkelijke scheppingsklank. Het is dezelfde trilling als waarop de Universele energie trilt.
Er zijn vele manieren om het AUM te doen weerklinken en iedere manier heeft een andere uitwerking.
De meest gebruikte zijn:
- de klinker lang aanhouden, wat de omringende wereld beïnvloedt;
- de medeklinker zo lang mogelijk aanhouden waardoor de zanger innerlijk beroerd wordt.

Wanneer dit bij het begin van een meditatie gedaan wordt, helpt het de verschillende lichamen harmonisch af te stemmen.

"The mantra AUM – the sound of the universe,
which permeates everything and carries us deep within ourselves
to a state of inner peace."
"AUM is the name of that inside of me which is aware of the oneness of all things."

ohm teken

Hierboven staat het AUM teken afgebeeld. Delange onderste boog staat voor de droomtoestand, de kromming linksboven is de wakende toestand en de middelste kromming naar rechts is de diepe droomloze slaap daar tussenin. De halve maan rechtsboven symboliseert de sluier der illusie, maya. De stip daarboven staat voor de transcendente toestand.
De mens is deel aan deze schepping en komt dus ook voort deze heilige klank AUM. Wie het spirituele pad wil bewandelen en op zoek gaat naar zijn kern kan aan de hand van deze mantra gebruiken weer 'thuis' komen. Maar om serieus te vorderen in meditatie is het verre van eenvoudig is om alle afdwalingen te overwinnen
en het denken volledig één-puntsgericht te krijgen. Vandaar dat Patanjali deze mantra heeft aangedragen om het afdwalen van het denken een halt toe te roepen. De mantra AUM wordt door de Hindoes beschouwd als de aanduider of naam van Ishvara, de grootste kracht en het aller hoogste bewustzijn, voor zover het ons zonnestelsel betreft. Door je af te stemmen op deze mantra word je uiteindelijk één met deze godheid waarna deze zich in je leven kan openbaren en manifesteren.
Uiteraard is deze sleutel niet voorbehouden aan de Hindoes. Hetzelfde principe vinden we namelijk terug in diverse andere religies. In de Islam zijn er de wazifa's ofwel de 99 schone namen van Allah en in het Christendom vind je bijvoorbeeld het 'Wees gegroet Maria' en 'Het onze Vader', dat overigens wordt afgesloten met een woord dat er verdacht veel op lijkt. Amen.

Grondslag: De oerklank, die benaderd wordt door het AUM, is de grondslag van alle Mantra's. Het is de oorspronkelijke Mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen 'ik' en 'niet-ik'. Volgens de wetenschap van de Mantra's is deze oer-klank in potentie aanwezig in de basis-chakra van de mens. Er wordt gezegd dat de 52 klanken, die weergegeven worden door de 52 letters van het Sanskriet alfabet, afkomstig zijn van die éne klank. Aangezien deze klanken voorkomen in alle talen kun je tot de conclusie komen dat alle talen voortgekomen zijn uit die Ene.

Klank: De klank AUM behoort in drie afzonderlijk resonerende klanken te bestaan, die van gelijke duur moeten zijn en geleidelijk in elkaar overgaan: AH wordt gereciteerd in de navelstreek, OE achter het borstbeen en MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte. Er zijn 170 manieren om het AUM te doen weerklinken en iedere manier heeft een andere uitwerking. De meest gebruikte zijn: de klinker lang  aanhouden, wat de omringende wereld beïnvloedt; de medeklinker zo lang mogelijk aanhouden waardoor de zanger innerlijk beroerd wordt. Wanneer dit bij het begin van een meditatie gedaan wordt, helpt het de verschillende lichamen harmonisch af te stemmen, daar het ieder deeltje magnetiseert en de weldadige krachten aantrekt.

Bron: www:heinbraat.com/mantra/

Grondtoon: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Johannes 1:1 Al wat bestaat, groot en klein, zichtbaar en onzichtbaar, trilt met een bepaalde frequentie. Volgens veel scheppingsverhalen komt de hele schepping, dus ook de mens voort uit geluid. Dit principe komt overeen met het astrologische beginsel van de radix(wortel) horoscoop waarin het moment en plaats van geboorte iemands levensloop bepaalt. Wie zich verdiept in zijn horoscoop kan zijn ware potentie ontsluiten en zo zijn levenslot vervullen. Maar gelukkig leiden er meer wegen naar Rome en kun je dit ook bereiken met mantra's. Wat de radix is in de astrologie is de grondtoon in het mantra zingen. Wie er in slaagt deze toon of zielsklank aan te slaan, heeft er meesterschap over en laat hetzelfde geluid in de hemel als op aarde horen. Deze toon, stemming of trilling wordt aangezet bij de geboorte en bepaalt feitelijk de gang en loop van je leven. Dit gegeven vinden we ook terug in het bekende spreekwoord: 'Van het concert des levens krijgt niemand een program'. Het grote probleem is echter dat veel mensen (letterlijk) uit hun toon vallen en daardoor hun program of weg kwijt raken. Voor deze afgedwaalde, speurende zielen is Mantra zingen een boeiende methode om het contact met hun oorsprong te herstellen, te worden wie ze zijn, trouw te blijven aan zichzelf en niet meer uit de toon te vallen. Om daar te komen dient de beoefenaar een enorme fijngevoeligheid ontwikkelen. Als inspiratie kan hij misschien een voorbeeld nemen aan de keizerspinguïn, die met zijn opmerkelijke gehoor in een kolonie van duizenden piepende jongen toch zijn eigen jongen met zijn unieke piepgeluid terug weet te vinden. Net als met alle kunsten schuilt de kunst van het mantra zingen in de verfijning. Door het chanten en tegelijkertijd luisteren naar het geluid dat je maakt, valt het dualisme van de taalde scheid, ing tussen jezelf en de wereld, weg. Geluid is dan ook een van de meest effectieve middelen om de scheiding weer op te heffen. Door keer op keer een bepaalde mantra te reciteren, stem je geleidelijk alle lagen van het bewustzijn op elkaar af en kun je de toon vanuit de onderbuik omhoog richten zodat je uiteindelijk zelfs weer de grondtoon van je ziel kunt horen, of liever ervaren. Als je dan in volledig resonantie bent met je ziel, heb je meesterschap bereikt en kun in eenheid met de schepper bewust scheppen en genezen. Door middel van de stem kun je je dus naar de hemel zingen om je te verenigen met de ziel, waarna je een nieuw 'hemels' geluid kunt laten klinken die niet alleen jezelf, maar ook je omgeving en heel subtiel niets minder dan de wereld transformeert.

Beleving: Van de meeste Mantra's bestaan uitvoerige beschrijvingen, maar Hein benadrukt dat deze betekenissen ook weer relatief zijn. Van origine zijn mantra's heilige geïnspireerde woorden, maar vervolgens is het ook weer aan het individu zelf, die de betekenis eraan geeft. Wat de één aanspreekt, zegt de ander totaal niets. Zoals vermeld onder het hoofdstuk grondtoon, heeft ieder mens zijn eigen natuurlijke geluid en de Mantra die dit geluid benadert zal die persoon in vervoering brengen. Hoewel er dus een grote verscheidenheid aan Mantra's bestaat, zijn er toch vijf grote Mantra's, zoals de Aum mani padme hum * die van nature een sterke werking hebben. Volgens Hein kun je dit vergelijken met de wetten van resonantie. Doordat zoveel mensen deze Mantra's door de eeuwen hebben herhaald en er zoveel bezieling in hebben gelegd, is dit sterk geworteld in het collectief onderbewuste. Door je hierop af te stemmen, hoor je en verbind je je met die universele krachten * en kwaliteiten die je vervolgens in je leven tot uitdrukking kan brengen. Je zou dus kunnen zeggen dat de klank of Mantra al bestaat in de geest. Net als een radio die je moet afstemmen op de juiste frequentie, kun je ook je lichaam afstemmen op deze speciale kosmische frequentie om deze energieën en kwaliteiten in jouw hele wezen te laten resoneren. Hoewel sceptici dit meestal weer snel overstemmen met hun eigen bekende Mantra dat het eerst wetenschappelijk bewezen moet worden, kun je deze trilling niet wetenschappelijk bewijzen omdat het voorbij de dualiteit van het denken gaat en deze hele weten-schap dus transcendeert. Wetenschap impliceert een waarnemer en iets om waar te nemen. Maar net als met meditatie gaat de zanger zo op in de zang dat hij zichzelf erin verliest. Of zoals Jezus het verwoordde: "Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden." Yoga en mantra-zingen zijn ervaringswetenschappen waarbij Guru's en meesters je de richting kunnen wijzen maar uiteindelijk komt het aan op de eigen ervaring.

En ervaring kun je nu eenmaal niet in woorden delen. Of zoals het staat beschreven in de Kena Upanishad:
Tot daar reikt het oog niet
Reikt de spraak niet, noch het denken,
We weten niet, we begrijpen niet
Hoe men het zou kunnen onderwijzen

* Over de invloed van universele krachten is door diverse wetenschappers baanbrekend onderzoek verricht. Absolute aanraders zijn de werken van CG Jung over het collectief onderbewuste en Rupert Sheldrake over morfogenetische velden.

Afstemming: Door het doen klinken van het woord en door nadenken over zijn bedoeling wordt de weg gevonden (yoga sutra's H1, sutra 28) De kracht van een mantra is in het begin slechts een potentie en nog niet actief. Het is als de kracht van een zaad dat voortdurend begoten en verzorgd dient te worden zodat het vruchten voor de beoefenaar kan dragen.

mantra 2Weliswaar kan 1 sessie van mantra reciteren al de nodige resultaten hebben, maar het bereiken van het uiteindelijke doel vergt jaren van ingespannen en eenpuntsgerichte discipline en beoefening. Hoe hoger het doel van een mantra, des te moeilijker en langer het duurt om de latente kracht tot ontplooiing te brengen. Om de krachten die in mantra's besloten liggen te doen ontluiken zijn er twee essentiele technieken: japa en Bhâvanâ.

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel (Plato)
Japa: Dit is een bekende techniek waarbij de mantra voortdurend herhaald wordt. Eerst hoorbaar, dan zachtjes en tenslotte enkel nog mentaal. Naast de voorwaarde om de mantra een groot aantal keren te herhalen, moet de beoefenaar de mantra ook mentaal en emotioneel lading geven. Japa begint als een automatische herhaling, maar dient langzaam aan in een vorm van meditatie en ontplooiing van de diepere lagen van bewustzijn over te gaan. Een mantra is immers een specifieke geluidscombinatie die een uni-versele trilling vertegenwoordigt die niet voor het fysieke oor waarneembaar is.

De tweede techniek om de kracht van de mantra te ontsluiten is Bhâvanâ ofwel "blijven stilstaan bij het denken." Japa is erop gericht om de diverse lichamen op elkaar af te stemmen. Maar vervolgens is het ook nodig om de Goddelijke invloed omlaag te brengen en contact te maken met het Goddelijke bewustzijn.

Om het individuele bewustzijn af te stemmen op het Goddelijke bewustzijn dienen niet alleen de voertuigen op elkaar afgestemd te worden, maar ook een aantrekkende kracht die de stroom op gang brengt. Vandaar dat er in de mantra yoga diep gemediteerd wordt over de betekenis van de mantra en het doel dat ermee bereikt tracht worden. Deze meditatie is als een intens verlangen van de devote beoefenaar die zich met zijn geliefde, in dit geval een godheid, tracht te verenigen. Dit soort Bhâvanâ mobiliseert zodoende alle krachten en vermogens en levert de nodige doelgerichte concentratie. Of zoals Gilbert Crescon het zo mooi verwoordde: Het magische van de muziek is, dat zij erin slaagt ons heimwee te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend hebben.

Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven.
De hoorbare fysieke trilling van een mantra is dus 'slechts' de meest uiterlijke uitdrukkingsvorm waar veel ijlere trillingen aan verbonden zijn. Het grote dilemma is dus om het onuitspreekbare te vertalen naar het uitspreekbare. Door stapsgewijze synchronisatie biedt de mantra zo toegang tot de hogere, ijlere lichamen waar deze vervolgens tot ontplooiing gebracht kan worden en de verborgen krachten tot werking kunnen komen. Dit ontketenen van krachten volgt een bepaalde koers, al naar gelang van de specifieke aard.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages